Herb Gminy Sokolniki Wójt Gminy Sokolniki działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 888) zawiadamia, że została
podjęta Uchwała Nr XXXIV/225/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, z mocą obowiązywania od 1 września 2021 r., na podstawie której zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.