Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy Sokolniki pełni Pan Sylwester Skrzypek

Wójt Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 - 15:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy

Sylwester Skrzypek
tel: 62 78 451 59, 697064250
fax. 62 78 451 94

Kompetencje:
 1. Do zadań Wójta należy w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (zleconych oraz przejętych na podstawie porozumień),
  • opracowywanie projektów przepisów gminnych,
  • wydawanie zarządzeń i decyzji administracyjnych w sprawach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
 3. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 6. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 7. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rada Gminy

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2018 - 2023 pełni: Pan Rafał Prukop

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (pokój nr 1 na parterze budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach)

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2018 - 2023 pełni: Pani Agnieszka Kadłubek

Skład Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2018-2023:
 1. Jagielski Roman
 2. Jopek Ewa
 3. Kadłubek Agnieszka
 4. Kowalczyk Grzegorz
 5. Kowalczyk Zbigniew
 6. Kowalewski Dariusz
 7. Lasota Rafał
 8. Małecki Marek
 9. Mielczarek Zdzisław
 10. Niedźwiecki Henryk
 11. Otorowski Antoni
 12. Prukop Rafał
 13. Rembecki Jarosław
 14. Rosiński Tomasz
 15. Szkudlarek Radosław