Wójt Gminy

Wójt Gminy Sokolniki
Sylwester Skrzypek

tel: 62 78 451 59, 697064250
fax. 62 78 451 94

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Kompetencje

 1. Wójt jest kierownikiem urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 2. Do zadań wójta należy w szczególności:
  1. gospodarowanie mieniem komunalnym;
  2. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy i określanie sposobu wykonania uchwał;
  3. realizowanie polityki kadrowej w urzędzie, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem do rady gminy o powołanie albo odwołanie skarbnika, powoływanie zastępcy wójta;
  4. zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu oraz warunków jego działania;
  5. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz;
  6. sporządzanie projektu uchwały budżetowej oraz zmian do budżetu, a także projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy, informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu;
  7. wykonywanie budżetu gminy;
  8. przedkładanie uchwał rady gminy i zarządzeń wójta organom nadzoru oraz podawanie ich do publicznej wiadomości;
  9. współdziałanie z wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień;
  10. w przypadkach niecierpiących zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia;
  11. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz;
  12. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej gminy określonych odrębnymi przepisami;
  13. kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w czasie stanu klęski żywiołowej, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych;
  14. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków;
  15. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta;
  16. nadzorowanie działalności organów sołectwa;
  17. kontrolowanie działalności sołectwa w zakresie wykorzystania mienia przekazanego sołectwu;
  18. rozpatrywanie skarg złożonych na pracowników urzędu;
  19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa oraz uchwały rady gminy i zarządzenia.
 3. Pracą urzędu kieruje wójt przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych, osób wykonujących zadania na samodzielnych stanowiskach i pełnomocników powołanych do realizacji określonych zadań.
 4. W celu wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2 wójt wydaje zarządzenia i polecenia służbowe oraz może udzielać upoważnień i pełnomocnictw do realizacji określonych zadań, a także do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 5. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta i sekretarzowi.
 6. W czasie nieobecności wójta urzędem kieruje zastępca wójta i sekretarz w ramach udzielonych upoważnień.