GOPS w Sokolnikach informuje , iż nadal wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023.

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.


Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.
• dochód nie przekraczający 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
• dochód nie przekraczający 1590,00 zł dla osoby w rodzinie
oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.


Kwalifikacji do udziału w FEPŻ w PODPROGRAMIE 2023 dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową(FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.


UWAGA: Z godnie z informacją przekazaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Sieradzu przewidywany termin rozpoczęcia dystrybucji żywności to lipiec 2024 r.